Toate ofertele Oportunitati Case/Vile Apartamente Birouri Terenuri Oferte Speciale
Oferte Speciale
Cautare dupa ID

Inchirierea locuintelor - Drepturi si obligatii

Închirierea locuinţelor se face pe baza acordului dintre proprietar şi chiriaş, consemnat prin contract scris, care se va înregistra la organele fiscale teritoriale şi va cuprinde:
a) adresa locuinţei care face obiectul închirierii;
b) suprafaţa locativă şi dotările folosite în exclusivitate şi în comun;
c) suprafaţa curţilor şi a grădinilor folosite în exclusivitate sau în comun;
d) valoarea chiriei lunare, regulile de modificare a acesteia şi modul de plată;
e) suma plătită în avans în contul chiriei;
f) locul şi condiţiile în care se realizează primirea şi restituirea cheilor;
g) obligaţiile părţilor privind folosirea şi întreţinerea spaţiilor care fac obiectul contractului;
h) inventarul obiectelor şi al dotărilor aferente;
i) data intrării în vigoare şi durata;
j) condiţiile privind folosinţa exclusivă şi în comun a părţilor aflate în coproprietate;
k) persoanele care vor locui împreună cu titularul contractului;
l) alte clauze convenite între părţi.

Sunt nule de drept orice clauze cuprinse în contractul de închiriere, care:
a) obligă chiriaşul să recunoască sau să plătească în avans proprietarului orice sumă cu titlu de  reparaţie  în sarcina proprietarului;
b) prevăd responsabilitatea colectivă a chiriaşilor în caz de degradare a elementelor de construcţii şi a  instalaţiilor, a obiectelor  şi  dotărilor aferente spaţiilor comune;
c) impun chiriaşilor să facă asigurări de daune;
d) exonerează proprietarul de obligaţiile ce îi revin potrivit prevederilor legale;
e) autorizează pe proprietar să obţină venituri din nerespectarea clauzelor contractului de închiriere.

Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face în următoarele condiţii:

a) la cererea chiriaşului, cu condiţia notificării prealabile într-un termen de minimum 60 de zile;
b) la cererea proprietarului, atunci când:
- chiriaşul nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutiv;
- chiriaşul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, clădirii în care este situată aceasta,  instalaţiilor, precum şi  oricăror alte  bunuri  aferente lor, sau dacă înstrăinează fără drept părţi ale acestora;
- chiriaşul are un comportament care face imposibilă convieţuirea sau împiedică folosirea normală a  locuinţei;
- chiriaşul nu a respectat clauzele contractuale;
c) la cererea asociaţiei de proprietari, atunci când chiriaşul nu şi-a achitat obligaţiile ce-i revin din       cheltuielile comune pe o perioadă de 3 luni, dacă au fost stabilite, prin contractul de închiriere, în  sarcina chiriaşului.

  • Evacuarea chiriaşului se face numai pe baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile.
  • Chiriaşul este obligat la plata chiriei prevăzute în contractul de închiriere, până la data executării efective a hotărârii de evacuare.
  • Chiriaşul poate subînchiria, modifica sau îmbunătăţi locuinţa deţinută, numai cu acordul prealabil scris şi în condiţiile stabilite de proprietar, dacă acestea nu sunt interzise prin contractul de închiriere principal.
  • Beneficiarul contractului de subînchiriere nu se poate prevala de nici un drept împotriva proprietarului şi nici asupra oricărui titlu de ocupare.
  • Contractul de subînchiriere, încheiat cu respectarea prevederilor legale, se înregistrează la organele fiscale teritoriale.


Proprietarul are următoarele obligaţii:

a) să predea chiriaşului locuinţa în stare normală de folosinţă;
b) să ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă în exploatare şi de funcţionalitate a clădirii pe toată durata închirierii locuinţei;
c) să întreţină în bune condiţii elementele structurii de rezistenţă a clădirii, elementele de construcţie       exterioare ale clădirii (acoperiş, faţadă, împrejmuiri, pavimente), curţile şi grădinile, precum şi  spaţiile comune din interiorul clădirii (casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scări exterioare);
d) să întreţină în bune condiţii instalaţiile comune proprii clădirii (ascensor, hidrofor, instalaţii de  alimentare cu apă, de canalizare, instalaţii de încălzire centrală şi de preparare a apei calde, instalaţii electrice şi de gaze, centrale termice, crematorii, instalaţii de colectare a deşeurilor,  instalaţii de antenă colectivă, telefonice etc.).

Chiriaşul are următoarele obligaţii:
a) să efectueze lucrările de întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de construcţii şi  instalaţii din folosinţa exclusivă;
b) să repare sau să înlocuiască elementele de construcţii şi de instalaţii deteriorate din folosinţa comună, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în       exteriorul clădirii; dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de  reparaţii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construcţii, de  instalaţii, obiectele şi dotările aferente;
c) să asigure curăţenia şi igienizarea în interiorul locuinţei şi la părţile de folosinţă comună pe toată durata contractului de închiriere;
d) să predea proprietarului locuinţa în stare normală de folosinţă, la eliberarea acesteia.

  • Obligaţiile chiriaşului cu privire la întreţinerea şi repararea spaţiului închiriat se păstrează şi în cazul subînchirierii locuinţei.
  • În cazul neîndeplinirii de către proprietar a obligaţiilor care îi revin cu privire la întreţinerea şi repararea locuinţei închiriate, lucrările pot fi executate de către chiriaşi în contul proprietarului, reţinând contravaloarea acestora din chirie.
  • Chiriaşul va putea executa aceste lucrări, dacă degradarea produsă este de natură să afecteze folosinţa normală a clădirii sau a locuinţei şi numai atunci când proprietarul, la sesizarea scrisă a chiriaşului, nu a luat măsuri de executare a lucrării, în termen de 30 de zile de la data sesizării.inapoi