Toate ofertele Oportunitati Case/Vile Apartamente Birouri Terenuri Oferte Speciale
Oferte Speciale
Cautare dupa ID

Inchirierea locuintelor - Drepturi si obligatii

Închirierea locuinÅ£elor se face pe baza acordului dintre proprietar ÅŸi chiriaÅŸ, consemnat prin contract scris, care se va înregistra la organele fiscale teritoriale ÅŸi va cuprinde:
a) adresa locuinÅ£ei care face obiectul închirierii;
b) suprafaÅ£a locativă ÅŸi dotările folosite în exclusivitate ÅŸi în comun;
c) suprafaÅ£a curÅ£ilor ÅŸi a grădinilor folosite în exclusivitate sau în comun;
d) valoarea chiriei lunare, regulile de modificare a acesteia şi modul de plată;
e) suma plătită în avans în contul chiriei;
f) locul ÅŸi condiÅ£iile în care se realizează primirea ÅŸi restituirea cheilor;
g) obligaÅ£iile părÅ£ilor privind folosirea ÅŸi întreÅ£inerea spaÅ£iilor care fac obiectul contractului;
h) inventarul obiectelor şi al dotărilor aferente;
i) data intrării în vigoare ÅŸi durata;
j) condiÅ£iile privind folosinÅ£a exclusivă ÅŸi în comun a părÅ£ilor aflate în coproprietate;
k) persoanele care vor locui împreună cu titularul contractului;
l) alte clauze convenite între părÅ£i.

Sunt nule de drept orice clauze cuprinse în contractul de închiriere, care:
a) obligă chiriaÅŸul să recunoască sau să plătească în avans proprietarului orice sumă cu titlu de  reparaÅ£ie  în sarcina proprietarului;
b) prevăd responsabilitatea colectivă a chiriaÅŸilor în caz de degradare a elementelor de construcÅ£ii ÅŸi a  instalaÅ£iilor, a obiectelor  ÅŸi  dotărilor aferente spaÅ£iilor comune;
c) impun chiriaşilor să facă asigurări de daune;
d) exonerează proprietarul de obligaÅ£iile ce îi revin potrivit prevederilor legale;
e) autorizează pe proprietar să obÅ£ină venituri din nerespectarea clauzelor contractului de închiriere.

Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face în următoarele condiÅ£ii:

a) la cererea chiriaÅŸului, cu condiÅ£ia notificării prealabile într-un termen de minimum 60 de zile;
b) la cererea proprietarului, atunci când:
- chiriaşul nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutiv;
- chiriaÅŸul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinÅ£ei, clădirii în care este situată aceasta,  instalaÅ£iilor, precum ÅŸi  oricăror alte  bunuri  aferente lor, sau dacă înstrăinează fără drept părÅ£i ale acestora;
- chiriaÅŸul are un comportament care face imposibilă convieÅ£uirea sau împiedică folosirea normală a  locuinÅ£ei;
- chiriaÅŸul nu a respectat clauzele contractuale;
c) la cererea asociaÅ£iei de proprietari, atunci când chiriaÅŸul nu ÅŸi-a achitat obligaÅ£iile ce-i revin din       cheltuielile comune pe o perioadă de 3 luni, dacă au fost stabilite, prin contractul de închiriere, în  sarcina chiriaÅŸului.

  • Evacuarea chiriaÅŸului se face numai pe baza unei hotărâri judecătoreÅŸti irevocabile.
  • ChiriaÅŸul este obligat la plata chiriei prevăzute în contractul de închiriere, până la data executării efective a hotărârii de evacuare.
  • ChiriaÅŸul poate subînchiria, modifica sau îmbunătăţi locuinÅ£a deÅ£inută, numai cu acordul prealabil scris ÅŸi în condiÅ£iile stabilite de proprietar, dacă acestea nu sunt interzise prin contractul de închiriere principal.
  • Beneficiarul contractului de subînchiriere nu se poate prevala de nici un drept împotriva proprietarului ÅŸi nici asupra oricărui titlu de ocupare.
  • Contractul de subînchiriere, încheiat cu respectarea prevederilor legale, se înregistrează la organele fiscale teritoriale.


Proprietarul are următoarele obligaţii:

a) să predea chiriaÅŸului locuinÅ£a în stare normală de folosinţă;
b) să ia măsuri pentru repararea ÅŸi menÅ£inerea în stare de siguranţă în exploatare ÅŸi de funcÅ£ionalitate a clădirii pe toată durata închirierii locuinÅ£ei;
c) să întreÅ£ină în bune condiÅ£ii elementele structurii de rezistenţă a clădirii, elementele de construcÅ£ie       exterioare ale clădirii (acoperiÅŸ, faÅ£adă, împrejmuiri, pavimente), curÅ£ile ÅŸi grădinile, precum ÅŸi  spaÅ£iile comune din interiorul clădirii (casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scări exterioare);
d) să întreÅ£ină în bune condiÅ£ii instalaÅ£iile comune proprii clădirii (ascensor, hidrofor, instalaÅ£ii de  alimentare cu apă, de canalizare, instalaÅ£ii de încălzire centrală ÅŸi de preparare a apei calde, instalaÅ£ii electrice ÅŸi de gaze, centrale termice, crematorii, instalaÅ£ii de colectare a deÅŸeurilor,  instalaÅ£ii de antenă colectivă, telefonice etc.).

Chiriaşul are următoarele obligaţii:
a) să efectueze lucrările de întreÅ£inere, reparaÅ£ii sau înlocuire a elementelor de construcÅ£ii ÅŸi  instalaÅ£ii din folosinÅ£a exclusivă;
b) să repare sau să înlocuiască elementele de construcÅ£ii ÅŸi de instalaÅ£ii deteriorate din folosinÅ£a comună, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în       exteriorul clădirii; dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de  reparaÅ£ii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construcÅ£ii, de  instalaÅ£ii, obiectele ÅŸi dotările aferente;
c) să asigure curăţenia ÅŸi igienizarea în interiorul locuinÅ£ei ÅŸi la părÅ£ile de folosinţă comună pe toată durata contractului de închiriere;
d) să predea proprietarului locuinÅ£a în stare normală de folosinţă, la eliberarea acesteia.

  • ObligaÅ£iile chiriaÅŸului cu privire la întreÅ£inerea ÅŸi repararea spaÅ£iului închiriat se păstrează ÅŸi în cazul subînchirierii locuinÅ£ei.
  • În cazul neîndeplinirii de către proprietar a obligaÅ£iilor care îi revin cu privire la întreÅ£inerea ÅŸi repararea locuinÅ£ei închiriate, lucrările pot fi executate de către chiriaÅŸi în contul proprietarului, reÅ£inând contravaloarea acestora din chirie.
  • ChiriaÅŸul va putea executa aceste lucrări, dacă degradarea produsă este de natură să afecteze folosinÅ£a normală a clădirii sau a locuinÅ£ei ÅŸi numai atunci când proprietarul, la sesizarea scrisă a chiriaÅŸului, nu a luat măsuri de executare a lucrării, în termen de 30 de zile de la data sesizării.inapoi